Avís Legal

La finalitat de marionallasat.com és informar dels serveis de disseny i direcció creativa que ofereix.


L’accés a marionallasat.com és gratuït i no està prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica; si aquestes circumstàncies canviessin, es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i a la modificació d’aquest avís legal. En qualsevol cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i els continguts de Mariona Llasat per dur a terme activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic, i respectarà les condicions d’ús que hagi establert Mariona Llasat.


La utilització d’aquest espai web comporta l’acceptació del contingut d’aquest avís legal.Responsabilitat:

Mariona Llasat no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a marionallasat.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a Internet. Així mateix, Mariona Llasat tampoc no podrà ser considerada responsable dels possibles danys que derivin d’actuacions il·lícites o il·legítimes de tercers aliens a Mariona Llasat en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.Continguts web i enllaços a tercers:

La informació que conté l’espai web pot estar desactualitzada; en aquest cas, Mariona Llasat no serà responsable dels possibles danys que derivin d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada. Mariona Llasat es reserva el dret a suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat d’avís previ, per poder realitzar les actuacions de manteniment i d’actualització necessàries.


marionallasat.com pot contenir enllaços (links) a pàgines web externes, el contingut de les quals no es pot atribuir ni exigir a Mariona Llasat; el responsable serà cada titular dels espais web enllaçats. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web a l’espai web marionallasat.com exigeix que estigui totalment prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis que contingui Mariona Llasat, sense prèvia autorització.Clàusules particulars per a xarxes socials:

LinkedIn:

Clicant “Seguir” a la pàgina https://www.linkedin.com/in/marionallasat/ l’usuari consent que Mariona Llasat, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat de LinkedIn, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d’aquests seguidors, participar en debats i enviar missatges. Mariona Llasat no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant “Deixar de seguir”.


Behance:

Clicant “Seguir” a la pàgina https://www.behance.net/marionallasat l’usuari consent que Mariona Llasat, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat de Behance, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al seu mur, així com enviar missatges. Mariona Llasat no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant “Deixar de seguir”.


La informació que Mariona Llasat facilita en els seus perfils de les xarxes socials té una finalitat merament informativa. Mariona Llasat no es responsabilitza dels errors que contingui, ni dels danys o perjudicis que derivin de la seva utilització.


Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant un correu electrònic a hello@marionallasat.com.


Pel que fa a la modificació de les teves dades, t’informem que, com que fas servir una plataforma aliena a Mariona Llasat, pots modificar-les a través de la configuració del teu perfil de cada xarxa social. Mariona Llasat únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.Modificació dels termes i condicions d’ús:

El contingut d’aquest avís legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en consideració a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de Mariona Llasat.Legislació i jurisdicció aplicables:

El contingut d’aquest avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment.Política de cookies


Què és una cookie?

Una cookie és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, i permet consultar l’activitat prèvia de l’usuari. El seu objectiu principal és controlar els usuaris que accedeixen al portal i identificar quines han estat les seves preferències de navegació, les quals es poden emmagatzemar per a la seva posterior consulta. Aquesta informació, emmagatzemada a l’ordinador, la tauleta o el telèfon intel·ligent de l’usuari, pot ser actualitzada i recuperada pel titular de l’espai web.


El contingut d’una cookie pot incloure la data i l’hora de la visita a l’espai web i la identificació dels espais visitats per l’usuari durant la seva navegació.


 

Ús:

marionallasat.com fa ús de cookies pròpies a fi de poder-li oferir un servei i una atenció millors a través del nostre espai web, atendre d’una manera eficaç els serveis desitjats via web i obtenir més informació sobre les seves preferències per personalitzar l’espai web segons els seus interessos i facilitar-li una navegació eficaç.


Les cookies per emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, i en funció de la informació que continguin i de la manera en què l’usuari faci servir el seu equip, es poden emprar per reconèixer l’usuari i aconseguir una personalització i una anàlisi del comportament d’aquest usuari més grans.


En compliment de l’Art. 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) i segons la transposició de la Directiva Europea 2009/136/CE, marionallasat.com fa servir cookies pròpies i de tercers, i la simple navegació en el lloc web suposa l’acceptació del seu ús.


Així mateix, tot el que està relacionat amb l’ús de cookies per part de Mariona Llasat en el seu lloc web quedarà complementat pels avisos informatius que Mariona Llasat posi a disposició dels usuaris en les seves pàgines d’inici amb referència a a la tipologia de cookies que requereixin informació de l’usuari i el seu consentiment.Tipologia:

Cookies de Google Analytics: enviades i gestionades per marionallasat.com perquè l’usuari navegui d’una manera eficaç per l’espai web. Es resumeixen en les següents:


  • __utma – Google. 2 anys o actualització. Aquesta cookie manté un registre del número de vegades que un usuari ha estat en un lloc, quan va ser la seva primera visita i quan va ser l’última.
  • __utmb – Google. 30 minuts o actualització. Aquesta cookie ajuda a calcular quant de temps dura la visita d’un usuari emmagatzemant el moment en què entra.
  • __utmc – Google. expira amb la sessió. Aquesta cookie ajuda a calcular quant de temps dura la visita d’un usuari emmagatzemant el moment en què surt de la pàgina.
  • __utmz – Google. 6 mesos o actualització. Aquesta cookie ajuda a registrar la font de trànsit o campanya; manté un seguiment de quin motor de recerca ha fet servir el visitant, en quins enllaços ha clicat, quines paraules clau ha fet servir i des de quin lloc del món ha accedit a la pàgina.
  • __utmt – Durada de la cookie: 10 minuts. Google Analytics. Es fa servir per limitar el percentatge de sol·licituds.

Aquest quadre informatiu s’actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn els serveis que ofereix aquest lloc web. Això no obstant, durant aquesta actualització podria ser que el quadre informatiu deixés d’incloure alguna cookie o alguna etiqueta, o altres sistemes similars que permetin la traçabilitat d’un usuari o del seu dispositiu, si bé sempre es tractarà de sistemes amb finalitats idèntiques a les que consten en aquest quadre.


En utilitzar aquest espai web l’usuari consent el tractament de la seva informació per part de Google en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.


Informem que per sol·licitar la cancel·lació dels possibles tractaments de dades que Google du a terme, haurà d’adreçar-se a aquesta companyia. Aquest espai web no té la capacitat tècnica ni legal per procedir al cessament en el tractament de dades fora de l’àmbit que delimitin els fitxers i els mitjans tècnics de la seva titularitat, de manera que queda exempt de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de cookies de tercers.Configurar o desactivar cookies:

La configuració de les cookies en els navegadors es du a terme en les opcions de privacitat de cada navegador. Per això pot seguir les instruccions que especifica cada navegador: Safari, Chrome, Firefox, Explorer, etc. Mariona Llasat no es responsabilitza que la desactivació de les cookies per part de l’usuari impedeixi el bon funcionament del lloc web.


En cas que l’usuari volgués restringir o bloquejar les cookies, podrà modificar-les des del seu mateix equip mitjançant l’accés a la configuració del navegador.


Així mateix, l’usuari ha de saber que la desactivació o la restricció de l’ús de cookies pot afectar la navegació i l’accés als diferents continguts de l’espai web, així com l’habilitació d’algunes funcionalitats.